ŠVP

MŠ Křepice

Stránky mateřské školy v Křepicích

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Název: Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace

Sídlo: Křepice 212

PSČ: 691 65

telefon: 519 417 931

e-mail: ms.krepice@gmail.com

www stránky: www.ms-krepice.cz

Zřizovatel: Obec Křepice, Křepice 25, 691 65

Ředitelka školy: Kelblová Jana

Pracovište: samostatné

 

2. Charakteristika školy

 

Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace je škola se 3 třídami umístěná ve starší budově v rodinné zástavbě v dolní části obce.Východ ze zahrady MŠ je přímo do polí a okolí. Budova je ve tvaru písmene L. Třída Kašpárci se nachází v přední části budovy, kapacita dětí v této třídě je 19 - při povolené výjimce 21 dětí. Vedle třídy se nachází toalety,umývárna a šatna pro děti. Třída Kouzelníčků je umístěna směrem do dvora školy, kapacita dětí je 15 – při povolené výjimce 16 dětí. Vedle třídy je šatna pro děti a navazují toalety a umývárna. Obě třídy jsou lemovány verandou za kterou je kotelna a kabinet.Nad třídou Kouzelníčků směrem do dvorní části je v 1. patře nově vystavěna třetí třída se samostatnou šatnou a sociálním zařízením.Třída má kapacitu 18 dětí – při povolené výjimce 19 dětí.V 1. patře se také nachází kuchyňka pro výdej stravy ve třídě Skřítků a místnost pro ředitelnu.

Součástí budovy je školní kuchyně, která zajišťuje stravování pro děti a dospělé v MŠ a ZŠ.Kapacita kuchyně je 120 strávníků.Kancelář pro vedoucí ŠJ je v blízkosti kuchyně při vstupu do budovy MŠ.

Součástí mateřské školy je dvůr – prostor vydlážděný zámkovou dlažbou, kde je dráha pro koloběžky, skákací panák, pískoviště, hopsadla a pergola s lavečkami pro odpočinek a svačinky dětí. Na dvůr navazuje zahrada s krytým pískovištěm, prolézačkami, houpadlem,dřevěným autobusem a tabulí na kreslení. Mezi dvorem a zahradou je umístěna budova - hračkárna,kde jsou uloženy další herní pomůcky na dvůr a zahradu (koloběžky,odrážedla,stany,velká auta,dřevěné vozíky a další) Budova (hračkárna) je podsklepena.Sklep se nevyužívá z důvodu nastupování spodní vody.

Mateřské škole chybí prostory pro šatnu učitelek.

Z budovy mateřské školy lze snadno podnikat vycházky do okolní přírody, kde je možno pozorovat změny přírody, práci místních občanů na polích a práci zemědělských strojů.

 

Při škole pracuje Kruh přátel dětí, občanské sdružení rodičů a přátel školy.

Spolupracujeme se ZŠ, knihovnou.

 

3. Vzdělávací program školy - charakteristika

 

Jsme vesnická mateřská škola a náš program je zasazen do prostředí,ve kterém se škola nachází. Terén kolem vesnice je kopcovitý, z menší části pokrytý listnatým lesem a z větší části pokrytý obdělávanou zemědělskou půdou.Zkoumání nám umožňuje pozorování přírody ve všech ročních obdobích. Každý dům má svou zahrádku, na které se pěstují různé plodiny a květiny.Každé dítě se pohybuje v zahradě svého domu a pozoruje práci svých blízkých.Co si nevyzkouší doma,to mu přiblíží mateřská škola.

V programu využíváme možnosti, které nám okolí nabízí, věnujeme se také tradicím a spolupracujeme s organizacemi na vesnici. Akceptujeme vývojová specifika dětí a umožňujeme rozvoj vzdělávání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí, které dítě v předškolním věku může dosáhnout.

Program počítá se smíšenými třídami, kde se mladší děti učí od starších a naopak starší děti dokáží mladším pomáhat. Úzce spolupracujeme s rodiči a snažíme se, aby naše vzdělávání dětí doplňovalo rodinnou výchovu.

Nabízíme přiměřené podněty k aktivnímu rozvoji a učení, vytváříme předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Ve svém programu myslíme na spolupráci se Základní školou, která se vyznačuje vzájemnými návštěvami a ukázkami práce předškolních dětí.

 

V našem programu uplatňujeme motto:

„Řekni mi a já zapomenu.

Ukaž mi a já si to zapamatuji.

Nech mne to dělat a já pochopím.“

 

 

V programu se obracíme k přírodě, nacházíme v ní vhodné podněty ke vzdělávání dětí. Čerpáme praktické ukázky a přímé zážitky, které podporují zvídavost, dětskou potřebu objevovat, podněcují radost z učení a zájem poznávat něco nového. Vytvářením situací, napodobováním a střídáním aktivit vedeme děti k osvojování kompetencí a k jejich postupnému zdokonalování.

 

Rámcové cíle predškolního vzdělávání všeobecně:

 

 • rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznání
 • osvojení si hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobnostních postojů, a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost pusobící na své okolí

 

Na škole preferujeme praktické činnosti které:

 

 • seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahrádkách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání
 • umožňují vnímat okolní svět všemi smysly – prožitky dětí – návštěva hasičů, kynologů, vánoční a velikonoční tradice, karneval, návštěva divadla…
 • zaměřují se na oblast ekologie – aktivně chránit přírodu – třídění odpadu, jarní a podzimní úklid, čistění studánky
 • vedou ke zdravému životnímu stylu – zdravá výživa, pohyb, otužování, spolupráce s rodinou při vytváření zdravých výživových a stravovacích návyků, k péči o klidné a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování
 • podporují vytváření kladných vzájemných vztahů – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi – vlastnosti, které by si dítě mělo osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa
 • věnují pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech podobách – samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací….
 • ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivit, která převažuje nad aktivitou učitelky – učitelka činnost usměrňuje, příliš nezasahuje, neomezuje jejich vlastní projev
 • využívají dramatizace – vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybu těla, gesty, mimikou…
 • věnují pozornost celkovému řečovému projevu dítěte – říkadla, vyprávění, rytmizace….
 • napomáhají k rozvoji pohybových schopností
 • posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti

 

Ve vzdělávání dětí uprednostňujeme:

 

tvořivost dětí ve všech oblastech, střídání volných aktivit dětí s řídící činností pedagoga – věnujeme pozornost námětům od dětí, odbouráváme přenos informací, nadbytečných faktů, direktivního přístupu pedagoga k dětem, zaměřujeme se na prožitkové poznávání. Vedeme děti k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, k spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem. Uplatňujeme tématické plánování, využíváme námětů ročních období po celý rok. Plánujeme hrací koutky a tím umožňujeme výběr činností dle zájmu a potřeb dětí ve skupinách nebo individuálně.

 

Formy vzdělávání:

Vzdělávání v mateřské škole probíhá po celý den při všech aktivitách.Činnosti probíhají formou spontánních her a plánovaných tématických celků. Ve volných hrách využíváme situační momenty, které dětem více rozvineme a obohatíme je tak o nová poznání. Respektujeme přání,potřeby a zájmy jedince.Tématické celky plánujeme do inteligencí H.Gardnera, kde činnosti rozdělujeme na řízené a nepřímo řízené. Dětem jsou nabízeny aktivity a děti si je volí dle vlastního výběru. Snažíme se zajistit rovnováhu činností řízených a spontánních.Upřednostňujeme prožitkové učení.

 

Spontánní hry – při příchodu do MŠ,během dopoledne, odpoledne. Řízené a nepřímo řízené činnosti – dopoledne,odpoledne. Pohyb – ve třídě na TV pomůckách,dvůr,zahrada,hřiště,vycházky do okolí. Odpočinek,spánek – dle potřeb dětí.

 

4. Podmínky a organizace vzdělávání

 

Naše mateřská škola má tři třídy. Máme smíšené třídy ve věku od 3 do 6(7) let. Ve třídě Kašpárků jsou děti ve věku 3 až 5 let,třída Kouzelníčků má děti ve věku 3 až 6 let,třída Skřítků má děti ve věku 3 až 7 let.

 

Podmínky mateřské školy:

Prostorové podmínky školy jsou dobré,prostory tříd odpovídají počtu dětí.Ve třídách jsou povolené výjimky z počtu dětí (třída Kašpárci 2 děti,třída Kouzelníčci 1 dítě,třída Skřítci 1 dítě).Škola má nové osvětlení po celé budově.Větratelnost tříd v přízemí je zajištěna pouze přes verandu a umývárnu,třída v patře má přímé větrání.Prostorové uspořádání ve třídách se upravuje dle potřeby (rozdělávání lehátek).

Vybavení je odpovídající požadavkům. Nábytek ve třídách je vyhovující k výšce dětí. Každá třída má část se stoly a židličkami. Židličky a stoly jsou nové zakoupené k výšce dětí. Lehátka k odpočinku se rozdělávají v každé třídě. Hračky mají děti volně k dispozici v otevřených poličkách a kontejnerech.Třídy mají kuchyňku, kadeřnictví. Tvořivé činnosti probíhají na koberci. Volné výtvarné činnosti s dostupným výtvarným materiálem probíhají u stolečků. Skladba hraček v každé třídě je jiná a třídy si je mezi sebou půjčují. Děti najdou vždy nové aktivizující podněty.

Výzdobu školy tvoří převážně dětské práce, které jsou kombinované s dřevěnými obrázky,nebo malbou na stěnách,kterou vytvoří učitelky.Třídy jsou vybavené tělocvičnami nebo alespoň tělovýchovnými pomůckami. Televizi,video a DVD si mohou učitelky do třídy jednoduše nainstalovat dle potřeby.Jinak je vše umístěno v kabinetu. Ve třídě Kouzelníčků je umístěn klavír a ve třídě Kašpárků je učitelce k dispozici kytara.Obě hudební pomůcky jsou plně využívány. Třídy si mezi sebou půjčují ponk a kuličkový bazén.

Každá třída má umývárnu a WC odpovídající k počtu dětí.Toalety v přízemí nemají řešeno soukromí z důvodu malého prostoru.

Materiály,hračky a pomůcky jsou do tříd dodávány průběžně dle potřeby a požadavků učitelek.

Na budovu MŠ navazuje dvůr,který nabízí dětem malé pískoviště,pergolu se stoly a lavicemi,koloběžkovou dráhu,houpadla a skákacího panáka.Na dvůr navazuje zahrada s velkým pískovištěm a pergolou.Stín na zahradě vytváří dva vzrostlé stromy,děti si mohou hrát v dřevěném autobuse a na dřevěné konstrukci se skluzavkou.K dispozici je také velká tabule na kreslení.

 

Životospráva:

Školní stravování zajišťuje vlastní kuchyně. Jídlo je dětem do tříd rozváženo na vozíčkách. Pitný režim zajišťují kuchařky po celý den v nerezových várnicích, děti používají vlastní hrníčky. Jídelníčky jsou sestavovány dle zásad správné výživy, pravidelně sledujeme spotřební koš potravin.Pozornost věnujeme ovoci a zelenině. Jídelníček je k nahlédnutí vždy na nástěnce a www stránkách MŠ.Závazné je podávání jídla v intervalu 3 hodin od sebe. Jídelníčky jsou konzultovány s rodiči a jejich úprava je v písemné podobě vyvěšena v kuchyni pro kuchařky a ve třídách pro učitelky.

Režim dne má každá třída přiložen v třídním vzdělávacím programu.Rodiče mohou ráno děti přivádět dle potřeby,učitelky je zapojí do právě probíhajících činností.Denním programem jsou spontánní hry,řízené činnosti a individuální přístup.Děti samy si volí,jaké činnosti se právě budou účastnit. Pohybové aktivity jsou ve třídách upraveny k prostoru tříd.Plně se jim věnujeme při pobytu na dvorku a zahradě a při vycházkách do přírody.Délka pobytu venku jsou dvě hodiny,přihlížíme k aktuálnímu počasí a dle toho upravujeme i organizaci dne.

Individuální potřeba spánku a odpočinku je respektována u dětí dle jejich potřeb.Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme aktivity u stolečků.

Ve třídách se objevují každodenně se opakující činnosti. Kašpárci mají komunitní kruh, rozhovor s maňáskem, zpívání s kytarou, ukolébavky před spaním. Kouzelníčci komunitní kruh, zpívání u klavíru, říkanka před jídlem – pozdravy. Skřítci – kruh, počítání dětí, který kamarád nám chybí,pohybová hra. Každý den je čtení knihy při odpočinku ve všech třídách.

Psychosociální podmínky - prostředí mateřské školy navozuje u dětí spokojenost a bezpečí.Nově příchozí děti mají dostatek prostoru na adaptaci.Klidný a trpělivý přístup všech pracovnic jim proces usnadňuje.Učitelky jednají nenásilně,přirozeně,citlivě,reagují na potřeby dětí a jejich uspokojování.Každá třída si vytváří svá pravidla soužití a děti se je učí respektovat.Důležité je kamarádské chování a vstřícný pedagogický styl.Pedagog umí dětem naslouchat,dokáže nabídnout zajímavé činnosti,pro které se děti samostatně rozhodnou.Všichni zaměstnanci projevují vzájemnou důvěru,toleranci,ohleduplnost, zdvořilost a pomoc jeden druhému.Uvedené znaky chování přenášejí nenásilnou formou do her a činností dětí.Nevhodné chování dětí je nenásilnou formou vedeno k nápravám.

 

Organizační zajištění – děti přicházejí do MŠ s rodiči dle vlastních potřeb – ranní příchod není nijak omezen a děti se postupně zapojují do nabízených činností.Nejméně jednou týdně je dětem připravena TV sestava nebo TV nářadí k prolézání a cvičení.Při příchodu do MŠ se učitelka s každým dítětem přivítá a uvede ho do třídy k činnostem.Podmínky pro individuální,skupinové i frontální činnosti se upravují k prostoru třídy.Denním základem je střídaní řízených a spontánních činností s nabídkou aktivit,které podněcují děti do jejich zapojení.Spontánní hry ukončujeme nenásilnou formou a pokud je to možno,ponecháváme dětem možnost návratu k těmto hrám v jiném čase.Materiály k plánovaným činnostem jsou umístěny ve třídách,nebo si je učitelky přinesou z kabinetu v dostatečném časovém předstihu.Vše je doplňováno průběžně.

Spojování dětí do jedné nebo dvou tříd je pouze v době nemocnosti.

 

 

Řízení – pedagogická práce a chod mateřské školy je funkční,opírá se o předchozí analýzu.Práce všech zaměstnanců je vyhodnocována.Všem zaměstnancům je ponechán dostatek pravomocí a jejich názor je respektován.Plánování aktivit pro děti a rodiče se uskutečňuje vždy se všemi zaměstnanci,neboť účast provozních zaměstnanců nám pomáhá k jejich realizaci.Důležité informace si rodiče mohou přečíst na nástěnce při vstupu do MŠ nebo na internetových stránkách.Školní vzdělávací program je vypracován dohromady s ostatními pedagogickými pracovníky.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem,který se snaží požadavky školy postupně řešit.Se základní školou a MC Klubíčko organizujeme některé společné akce.Vzdělávací a výchovné problémy konzultujeme s PPP Hustopeče a PPP Břeclav. Spolupracujeme s logopedickou poradnou v Hustopečích a Židlochovicích.

 

 

Personální zajištění – pedagogické pracovnice: Jana Kelblová ředitelka, Jitka Franková učitelka,Vlasta Hubáčková učitelka,Vladislava Jeřábková nekvalifikovaná učitelka. Provozní zaměstnanci: Dana Vyhlídalová domovnice,Dana Pokorná provozář a pomocná kuchařka při výdeji stravy v 1 patře, Marie Sáčková kuchařka, Marie Wittmanová pomocná kuchařka.Zdenka Rujzlová asistent pedagoga,nekvalifikovaná učitelka.

Všem pracovnicím jsou průběžně nabízeny vzdělávací akce a pracovnice se jich dle aktuálních možností účastní.

 

Keramické práce – preferujeme praktické činnosti,keramiku zařazují učitelky v dopoledních činnostech a v odpoledním čase vytvářejí výrobky ve volné třídě Kouzelníčků,práce nejsou pravidelné.

 

Jógové cvičení – pravidelně jednou za týden převážně s předškolními dětmi,zařazeno dle možností v dopolední nebo odpoledním čase. Dle možností mohou učitelky dětem zařadit cvičení v kulturním domě,kde se nabízí velký prostor pro pohybové aktivity.

 

Seznámení s angličtinou - na začátku roku je provedena učitelkami kontrola výslovnosti českého jazyka u předškolních dětí a na základě úrovně výslovnosti jsou děti hravou formou seznamovány s angličtinou.Pokud má dítě velmi špatnou výslovnost českého jazyka,seznamování s angličtinou se neúčastní.

 

Pravidelné akce – dílničky podzimní,vánoční,velikonoční – společné vyrábění rodičů a dětí.Besídky pro rodiče – mikulášská,Den matek.Besídka pro prarodiče – vánoční.Adventní vystoupení pro veřejnost a rodiče.Ukázka práce předškolních dětí pro rodiče – rodiče se seznámí s různými činnostmi,které děti připravují na vstup do ZŠ.Konzultace s učitelkami se ZŠ nad připraveností předškoláků před zápisem do ZŠ,ukázka prací a portfolia dítěte.Pravidelné akce pomáhají vzájemnému sblížení pracovníků školy a rodičů. Rodiče – dvakrát ročně schůzka s rodiči – řešení organizačních věcí a připomínek rodičů. Po domluvě s učitelkou řešení připomínek individuálně.

 

Mateřské centrum Klubíčko – maminky s dětmi navštěvují školu při divadelních představeních, po domluvě si chodí hrát do tříd, pořádáme společné akce.

 

Základní škola – společná návštěva divadel, návštěva první třídy a družiny,společné akce – karneval v KD, návštěva první třídy v MŠ, návštěva učitelek na ukázce práce s předškoláky a další.

Společně organizované ,,Stimulačněedukativní skupinky“ – první část lekcí probíhá v budově MŠ s učitelkou MŠ a učitelka ze ZŠ přihlíží a druhá část probíhá v prostorách ZŠ s učitelkou ze ZŠ a učitelka z MŠ přihlíží.

 

Co potřebuje mateřská škola zlepšit nebo upravit?

Mateřská škola prošla v letech 2009 až 2012 velkou přestavbou a úpravami.Budova dostala novou střechu,nové elektrické rozvody a nástavbu pro třetí třídu a prostory pro ředitelnu.

Do budoucna bychom chtěli provést opravu zídky kolem zahrady MŠ.

Bude třeba řešit prostory hračkárny a podsklepení uvedené budovy.Sklep je nefunkční z důvodu nastupující spodní vody.Z hlediska bezpečnosti by bylo dobré stávající hračkárnu zbourat,sklep zavést a vystavět malou budovu pro venkovní herní pomůcky.

Venkovní fasáda budovy směrem do ulice je poprskaná a v některých místech začíná opadávat.Řešení vidíme v nové moderní kvalitní fasádě.

V některých částech budovy jsou vlhké zdi.Tyto části bude třeba podsekat a provést izolaci.

Škola nemá stále zázemí pro šatnu učitelek,uklizečky.

Ve třídách bychom chtěli vyměnit okna a dveře vedoucí do verandy a vstupní chodby.

Postupně budeme obnovovat modernější vybavení kuchyně (konvektomat,lednice,mrazáky,myčka nádobí…..)

Na zahradě bychom chtěli vybudovat malé kontejnery pro děti na sázení rostlin (zelenina,ovoce…).

Na zahradě budeme průběžně doplňovat herní prvky – pro děti bychom chtěli dřevěný domeček,houpadla.

Ve třídách budeme doplňovat poličky,garnýže,sedací mazlíky apod.

 

 

Vzdělávací obsah:

Vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu rozpracováno do šesti integrovaných bloků.Bloky zasahují všechny vzdělávací oblasti,některá oblast může převažovat,jiné se může dotknout okrajově.Časové rozložení je nezávazné.Prostor k realizaci je otevřený,volný pro aktuální situace,vstup dětí a tvořivost učitelek.Témata z integrovaných bloků si učitelky vyvozují samy a rozpracovávají je do třídních vzdělávacích programů pomocí teorií H. Gardnera.Po ukončení tématu provede učitelka hodnocení dílčích cílů a klíčových kompetencí do záznamových archů.

 

5. Integrované bloky

 

5.1. Kamarádům ruku dej.

 

Jak se pozná kamarád - dítě se vmísí do společenství třídy, navazuje a rozvíjí vztahy, seznamuje se s pravidly chování ve vztahu k druhým, rozvíjí si komunikační dovednosti a učí se společnému soužití - toleranci, respektu a přizpůsobivosti. Seznámí se s pravidly bezpečného chování na zahradě a dvorku. Do bloku se promítají pohybové schopnosti, osvojení si poznatků o těle a zdravých životních návyků. Při vycházkách poznáváme v kterém místě kamarád bydlí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretizované výstupy: pečovat o osobní hygienu,být samostatný,samostatně se oblékat a svlékat,samostatně jíst,postarat se o své věci,hračky a pomůcky,udržovat pořádek,chovat se přiměřeně ve známém prostředí,pohybovat se bezpečně ve skupině dětí,dorozumět se verbálně i nonverbálně,správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí,uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím,orientovat se v prostoru dle slovních pokynů,samostatně se rozhodnout v některých činnostech,jednoduchý problém vyřešit samostatně i s kamarády,projevovat zájem o nové věci,přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života,zapojovat se do činností,respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých,uvědomovat si,že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití,nebát se požádat o pomoc,reagovat přiměřeně dané situaci,aktivně komunikovat s dětmi,chápat a respektovat jiné děti,vyhledávat partnera pro hru,spolupracovat,obhajovat svoje potřeby,všímat si ,co si přeje druhý,chápat,že každý je jiný,k mladšímu,slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně,umět pozdravit,dodržovat pravidla,zacházet šetrně s věcmi,rozlišovat společensky nežádoucí chování,vnímat odlišnosti mezi dětmi,navazovat s dětmi vztahy,cítit se plnohodnotným členem skupiny,projevovat ohleduplnost a zdvořilost,být schopné přistoupit na jiný názor,zvládat běžné činnosti a požadavky,rozumět běžným okolnostem a dějům s nimiž se běžně setkáváme.

 

5.2. Podzimní ples.

 

Umožňuje rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si hodnot k podpoře zdraví, projevuje se posilováním přirozených pozitivních citů. Podporuje povědomí o přírodním prostředí, zdůrazňuje lidské zásahy do přírody, které mohou být užitečné i škodlivé, umožňuje jednoduché činnosti v péči o okolí a rozvoj úcty k životu. Sleduje barevnost a bohatost podzimní přírody, věnuje se sklizni ovoce a zeleniny. Přizve rodiče k první společné práci (dýňová strašidla).

 

Dílčí vzdělávací cíle - Očekávané výstupy

 • rozvoj a užívání všech smyslů - vnímat pomocí všech smyslů
 • osvojení si poznatků k podpoře zdraví - rozlišit co prospívá zdraví,co škodí
 • rozvoj řečových schopností - naučit se zpaměti krátké texty
 • posilování přirozených poznávacích citů - vnímat,že je zajímavé dozvídat se nové
 • rozvoj estetického vnímání,cítění,prožívání - těšit se z hezkého a příjemného,být citlivý
 • osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat je
 • pochopení,že změny způsobené lidmi mohou prostředí chránit,ale i poškodi - tuvědomit si způsob chování k přírodě,ovlivnění vlastního zdraví,všímat si změn
 • osvojení si poznatků jednoduchých činností v přírodě - pečovat o okolí,poznat ovoce,zeleninu,stromy,keře,živočichy

 

Konkretizované výstupy: upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při činnostech,tužku držet správně,chápat jednoduché hádanky,rozlišit tvary předmětů,základní geometrické tvary,barvy,rozpoznat odlišnosti v detailech,rozlišit známé chutě,vůně a zápach,rozlišit hmatem vlastnosti předmětu,zapamatovat si krátké říkanky a písničky,tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály,rozlišovat roční období,zajímat se,co se v okolí děje a všímat si změn,znát,co je škodlivé a nebezpečné ve spojení s přírodou,uvědomovat si,že člověk a příroda se navzájem ovlivňují,zvládat drobné úklidové práce – listí.

 

5.3. Čas vánočních vůní

 

Předadventní a adventní čas v mateřské škole. Pozveme rodiče na mikulášskou besídku, vánoční dílničky a prarodiče uvítáme na vánoční besídce.Připravíme si adventní vystoupení u vánočního stromu pro veřejnost. Zaměříme se na historii vánoc, na vánoční tradice a zvyky. Podpoříme rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání. Posílíme citové vztahy k nejbližším. Podnítíme představivost, budeme rozvíjet tvořivost, fantazii a řeč dítěte.

 

Dílčí vzdělávací cíle - Očekávané výstupy

 

 • rozvoj pohybových schopností - sladit pohyb s rytmem a hudbou,napodobit pohyby
 • rozvoj kultivovaného projevu - vést rozhovor
 • rozvoj paměti a pozornosti - úmyslně si zapamatovat a vybavit si
 • rozvoj tvořivosti - soustředit se na činnost udržet pozornost,dokončit
 • rozvoj poznatků umožňujících pocity,dojmy a prožitky vyjádřit - vyjádřit své prožitky slovně,výtvarně….
 • rozvoj komunikativních dovedností - vnímat co si druhy přeje,co potřebuje,vycházet mu vstříct
 • rozvoj společenského a estetického vkusu - vnímat umělecké a kulturní podněty,sledovat představení,hodnotit
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé

 

Konkretizované výstupy: přizpůsobit či provést pohyb podle vzoru či pokynu, pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus, doprovázet pohyb zpěvem, zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji, spontánně vyprávět zážitky ze sledování pohádek, znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte, používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, předat vzkaz, poznat a najít slova, která se k sobě rýmují, soustředěně poslouchat pohádku, dokončit hru, pamatovat si postup řešení, dokreslit chybějící části na obrázku, experimentovat s výtvarně netradičními materiály, využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí, napodobit základní geometrické znaky a tvary, rozlišovat a používat základní prostorové pojmy – dole, nahoře…, rozpoznat geometrické tvary, rozumět a používat základní pojmy označující velikost, samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si, umět se rozhodovat o svých činnostech, umět kooperovat, dohodnout se, přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci, umět se přizpůsobit změnám, přijmout povinnost a soustředit se, přijímat pokyny, plnit činnosti dle instrukcí, umět to, co prožívá vyjádřit slovně, výtvarně.., spolupracovat s dospělým, porozumět běžným projevům emocí a nálad, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci, vyjádřit a zhodnotit prožitky, v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla, ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.

 

5.4. Zima nás baví.

 

Přiblíží dětem znaky zimy. Pomocí pokusů zjistíme vlastnosti sněhu a ledu. Zimní sporty povedou děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví a zároveň budeme věnovat pozornost lidskému tělu. Vysvětlíme si zásady bezpečného chování při pohybu na sněhu a ledu.

Pozveme na návštěvu do MŠ rodiče předškoláků a paní učitelky ze ZŠ ke společnému posezení a zároveň navštívíme družinu a 1. třídu.Těšit se budeme na zápis do ZŠ.

Připravíme si karnevalové dovádění, které prožijeme společně s rodiči a dětmi ze ZŠ. Prostřednictvím masek a karnevalových čepic s různou tématikou si zahrajeme pohádky a plynule přejdeme k povoláním a řemeslům, které v naší obci najdeme. Prostřednictvím masek a dramatizací pohádek budeme u dětí podněcovat představivost, rozvíjet fantazii, vyjadřování i řeč. Společně budeme řešit problémové situace, schopnost umět se rozhodnout v běžných situacích, budeme posilovat osobité myšlení, dětskou sebedůvěru a schopnost improvizovat. Pomocí knih budeme hledat různá povolání a řemesla, budeme se učit je pojmenovávat.

 

Dílčí vzdělávací cíle - Očekávané výstupy

 

 • uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle, pohybu, zdraví, rozvoj zdatnosti - zachovávat správné držení těla, zvládnout základní i běžné způsoby pohybu, pojmenovat části těla, orgány
 • Osvojení si poznatků a dovedností,které předcházejí čtení a psaní,rozvoj zájmu o psaní - vyprávět příběh, pohádku, popsat situaci ,rozlišovat začáteční a koncové slabiky, soustředěně poslouchat
 • podpora a rozvoj zájmu o učení - chápat matematické, číselné, prostorové a časové pojmy, číselná řada do 10
 • získání schopností záměrně řídit svoje chovánísnažit se ovládat své chování, vyjádřit své prožitky
 • vytváření prosociálních postojůspolupracovat s ostatními
 • vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění - vyjadřovat se pomocí hudebních, pohybových, dramatických činností

 

Konkretizované výstupy: postavit se zpříma a udržet správné držení těla, zvládat nižší překážky, pohybovat se koordinovaně a jistě, vést stopu tužky při kresbě, pojmenovat viditelné části těla,mít poznatky o narození a růstu těla, uvědomovat si co je nebezpečné,mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň, sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu – převyprávět, rozlišit zvuky a známé melodie, správně reagovat na světelné a akustické signály,zapamatovat si různé zvuky zvířat a běžně užívaných předmětů, uplatňovat postřeh a rychlost,spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou,objevovat význam ilustrací, orientovat se v řadě, rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost,porovnat a uspořádat předměty dle pravidla, orientovat se v číselné řadě 1-10, posoudit početnost dvou souborů, chápat, že číslovka označuje počet, chápat jednoduché souvislosti, slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché nápady, vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným, přicházet s vlastními nápady, přijmout roli ve hře, odhadnout na co stačí, přiměřeně reagovat ve známých situacích, navazovat kontakty s dospělým, respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem, rozlišovat vhodnost oslovování, vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc, chápat podstatu hry a její pravidla, orientovat se ve školním prostředí.

 

5.5. Otvírá se jarní brána

 

Zimu vystřídá jarní tání sněhu. Při vycházkách budeme pozorovat změny přírody. Vyčistíme studánku, Morenou vyženeme zimu, s rodiči si na dílničkách vyzdobíme veselými barvami školu a vše zakončíme velikonočními svátky.

S dětmi si vysvětlíme, že lidská nedbalost narušuje přirozenou krásu a čistotu životního prostředí. Uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí v němž žijeme. Posílíme dětskou zvídavost a radost z objevování. Zaměříme se na třídění odpadu. Budeme se věnovat barevnému cítění. Při dobrém počasí přesuneme pohybové aktivity na dvůr, zahradu a vycházky do polí. Na základě prožitků rozvineme jazykové a řečové schopnosti dětí.

Společně s maminkami oslavíme Den matek.

 

Dílčí vzdělávací cíle - Očekávané výstupy

 

 • osvojení si praktických dovedností - zvládat jemnou, hrubou motoriku
 • rozvoj jazykových dovedností produktivních - vyjadřovat se samostatně a smysluplně
 • osvojení si poznatků o znakových systémech - seznámit se s abecedou a čísly
 • rozvoj schopnosti sebeovládání - ovládat svoje city a přizpůsobit svoje chování
 • vytvoření povědomí s živou a neživou přírodou - pomáhat pečovat o okolní prostředí, rozlišovat aktivity, které mohou prostředí škodit i ho podporovat

 

Konkretizované výstupy: běhat,skákat,udržovat rovnováhu ne jedné noze, otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy, poznat a vyhledat slova protikladného významu, vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova, rozlišit krátké a dlouhé samohlásky, záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity, rozvíjet a obohacovat hru, vyjadřovat fantazijní představy, rozlišovat vpravo – vlevo,rozlišovat základní časové údaje,verbalizovat myšlenkové pochody, odlišit hru od systematické povinnosti,plánovat přiměřeně věku, hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem, přijímat drobný neúspěch, přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce, rozhodovat sám o sobě, nepříjemný kontakt nebo komunikaci dokázat odmítnout,bránit se projevům násilí jiného dítěte, respektovat rozdílné schopnosti, důvěřovat vlastním schopnostem, pojmenovat povahové vlastnosti, pochopit funkci rodiny a jejich členů, všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, být citlivý k přírodě.

 

5.6. Kam vedou cesty

 

Podíváme se k některým organizacím, které působí v naší vesnici – hasiči, kynologové, myslivci, knihovna a přiblížíme si jejich práci. Využijeme svátku matek a prohloubíme citové vztahy ke členům rodiny a k sobě na vzájem. Společně naplánujeme celodenní výlet zaměřený na přírodu. Soutěžemi oslavíme svátek dětí. Rozloučíme se s předškoláky, prožijeme společnou noc v MŠ. Připomeneme si jak se správně chovat na ulici – přecházení…Řekneme si bezpečnost při letních činnostech.

Teplé období nám umožní trávit co nejvíce času venku, kde bude také prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti, vytrvalosti a sebeovládání.

 

Dílčí vzdělávací cíle - Očekávané výstupy

 

 • upevnění řečových schopností - správně vyslovovat, formulovat otázky, odpovídat, poznat napsané své jméno, sledovat očima zleva doprava
 • posilování zvídavosti a objevování - přemýšlet, myšlenky vyjádřit, zaměřit se na to co je z poznávacího hlediska důležité
 • získání relativní citové samostatnosti - vyjádřit souhlas i nesouhlas,uvědomit si své možnosti, přijímat pozitivum i neúspěch
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí - bránit se projevům násilí ,chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi,dospělými
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - chovat se na základě vlastních pohnutek s ohledem na ostatní
 • vytváření povědomí o ostatních kulturách a národnostech - chovat se zdvořile, s úctou, vážit si druhých
 • seznamování s místem a prostředím - zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí ve svém okolí ,mít povědomí o společenském prostředí

 

Konkretizované výstupy: být pohybově aktivní po delší dobu, projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám, znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici, vědět jak se vyhnout nebezpečí,bránit se projevům násilí, vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, dokončit příběh,pohádku,poznat napsané své jméno, napodobit některá písmena, sledovat očima zleva doprava, odložit splnění osobních přání na pozdější dobu,mít poznatky o své zemi a o existenci jiných zemí.

6. Autoevaluace

 

Hodnocení je prostředek k hledání cest ve vzdělávání dětí. Na základě výsledků se rozhodneme, co budeme měnit.

 

Oblasti hodnocení

 • Hodnocení ŠVP - záměr, vhodnost, zpracování, otevřenost
 • Hodnocení podmínek ke vzdělávání
 • Hodnocení průběhu vzdělávání - práce pedagogu, vzdělávací nabídka
 • Hodnocení výsledků vzdělávání

 

 

 

 

Copyright © 2017 MŠ Křepice